1. Sklep internetowy REXIT.PL , dostępny pod adresem internetowym www.rexit.pl, prowadzony jest przez REXIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000631458, REGON: 365133161, NIP: 1182128047.

2. Przedmiotem działalności sklepu REXIT.PL jest sprzedaż sprzętu komputerowego oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep REXIT.PL nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej. Oferta sklepu skierowana jest do wszelkich krajowych lub zagranicznych podmiotów profesjonalnych niebędących konsumentami, a więc m.in. do:
a) wszelkiego rodzaju firm, począwszy od najmniejszej spółki cywilnej do wielkiej korporacji,
b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową,
c) instytucji publicznych,
d) podmiotów użytku publicznego,
e) fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych,
f) pozostałych osób prawnych.

4. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu internetowego są przetwarzane przez REXIT.PL Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleja Krakowska 29 05-090 Raszyn.

5. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i jeżeli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep REXIT.PL.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

7. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o zakupie o kontakt ze sprzedawcą.

9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.rexit.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

10. Cena podana przy produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

11. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.rexit.pl . Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

12. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia zamówienia jest podanie przez klienta numeru NIP.

13. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

14. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

15. Sprzęt zamówiony w sklepie internetowym REXIT.PL dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

16. Na czas otrzymania przesyłki składają się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, płatność, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) oraz czas dostawy.

17. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej, w tym z powodu działania siły wyższej.

18. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT.

19. Płatność za zamówienie może być dokonywana przez klienta w następujący sposób: przelew na rachunek bankowy REXIT.PL , płatność kartą przez Internet lub płatność przy odbiorze.

20. Sklep REXIT.PL przyjmuje zwroty towarów tylko w uzasadnionych przypadkach.

21. Uprawnienia gwarancyjne na zakupione produkty realizowane są przez ich producentów. Aby przeprowadzić procedurę reklamacji należy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Przede wszystkim do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny lub dowód zakupu.

22. Jeżeli na sprzęt udzielona jest gwarancja REXIT.PL należy skontaktować się ze sklepem w celu uzyskania informacji co do dalszego postępowania.

23. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Nie ogranicza to w żaden sposób uprawnień z tytułu gwarancji.

24. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur (…) (Dz.U. Nr 68, poz. 360) ceny sprzedaży podane na stronie www.rexit.pl są umownymi cenami brutto.

25. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

26. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez właściwy Sąd powszechny w Warszawie.

27. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.rexit.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

28. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Sprzedawca poinformuje klientów o zakresie wprowadzanych zmian z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez opublikowanie informacji na stronie głównej sklepu oraz przesłanie wiadomości e-mail zarejestrowanym użytkownikom. Klientowi przysługuje prawo usunięcia konta, jeżeli nie akceptuje wprowadzanych zmian.

 


Porównaj 0